Quantcast
Skip to main content
Procesos selectivosOrdinaria

Barem per als processos selectius places estatutàries

By 21 de diciembre de 2022No Comments

ANNEX

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/21/pdf/2022_12283.pdf

A/ Mèrits professionals: màxim 70 punts

1) Serveis prestats com a personal estatutari temporal en places de la categoria professional i en el seu cas especialitat a la qual s’accedeix, en l’àmbit dels centres sanitaris públics de gestió directa, dependents del Sistema Valencià de Salut:

0.30 per mes complet treballat, fins a un màxim de 70 punts

Els mesos complets treballats en centres sanitaris públics gestionats directament pel SVS durant els períodes del 14.03.2020 a 20.06.2020 i del 25.10.2020 al 08.05.2021 seran puntuats a 0.60 per mes treballat.

2) Serveis prestats com a personal estatutari en places de categoria professional diferent a la convocada, en l’àmbit dels centres sanitaris públics de gestió directa, dependents del Sistema Valencià de Salut:

0.16 per mes complet treballat, fins a un màxim de 14 punts

Els mesos complets treballats en centres sanitaris públics gestionats directament pel SVS durant els períodes del 14.03.2020 a 20.06.2020 i del 25.10.2020 al 08.05.2021 seran puntuats a 0.32 per mes treballat.

3) Serveis prestats com a personal estatutari temporal en l’àmbit dels centres sanitaris públics de gestió directa d’altres serveis de salut diferents al Servei Valencià de Salut, en la mateixa categoria professional i, en el seu cas, especialitat:

0.20 per mes treballat fins a un màxim de 46 punts.

En el supòsit de reciprocitat, entesa com la inclusió, en els barems de mèrits a valorar en els processos selectius derivats de la Llei 20/2021, convocats pels Consorcis Hospitalaris, dels serveis prestats de caràcter temporal com a personal estatutari en centres sanitaris públics gestionats directament pel SVS, en aquest apartat seran també valorats els serveis prestats de caràcter temporal, en l’àmbit dels Consorcis hospitalaris General de València i Provincial de Castelló, en la mateixa categoria professional o homòloga en la qual es participa.

4) Serveis prestats com a personal estatutari en l’àmbit dels centres sanitaris públics de gestió directa en altres serveis de salut diferents al Servei Valencià de Salut, en categoria professional i, en el seu cas , especialitat diferent a la convocada:

0.10 per mes complet treballat, fins a un màxim de 8.4 punts.

En el supòsit de reciprocitat, entesa de conformitat amb el que s’estableix en l’apartat anterior, en aquest apartat seran també valorats els serveis prestats de caràcter temporal, en l’àmbit dels Consorcis hospitalaris General de València i Provincial de Castelló en diferent categoria professional o homòloga a aquella en la qual es participa.

B/ Altres mèrits: Màxim 30 punts:

1. Valencià: màxim de 15 punts:

 • Coneixement oral o A2: 11
 • Grau elemental o B1: 12
 • Nivell B2: 13
 • Grau mitjà o C1: 14
 • Grau superior o C2: 15

2. Superació de la fase d’oposició d’un procés selectiu de la mateixa categoria o especialitat, oferida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en els últims 10 anys immediats anteriors a la convocatòria:

5 punts (si/no)

3. Altres activitats formatives de la mateixa classificació estatutària
(sanitària o de gestió i serveis) de la convocada, fins a un màxim de 15 punts
en el total dels dos subapartats:

3.1) Activitats formatives rebudes, de la mateixa classificació estatutària (sanitària o de gestió i serveis), incloses en el marc dels plans de formació contínua i continuada de l’Escola Valenciana de Salut o una altra entitat pública equivalent de la resta del Sistema Nacional de Salut o acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les professions sanitàries, d’acord amb la següent escala:

 • Per cada curs de 100 o més hores: 5 punts.
 • Per cada curs de 50 o més hores: 3 punts.
 • Per cada curs de 25 o més hores: 2 punts.
 • Per cada curs de 15 o més hores: 1 punt.

Per a l’acreditació d’aquest apartat no serà necessari aportar la documentació justificativa dels cursos realitzats inclosos en els plans de formació contínua i continuada de la EVES des de l’any 2010. Per a la valoració de la resta de cursos, això és, de la *EVES anteriors a aqueix any o d’altres entitats públiques equivalents de la resta del SNS, o els acreditats per la Comissió de Formació Contínua de les professions sanitàries, es podrà presentar un màxim de 15 documents justificatius.

Per als cursos acreditats en crèdits, s’aplicarà el que es disposa en l’article 9.4 de l’Ordre 2/2020, de 2 de juny, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’aproven els barems de mèrits d’aplicació a la fase de concurs dels processos selectius, a la provisió a través dels concursos de trasllats i als processos de mobilitat interna, de places de personal estatutari al servei d’institucions sanitàries del Sistema Valencià de Salut.

3.2) Segons grup de titulació:

 • Per als grups de titulació A1 i A2:

  Disposar d’un altre Grau Universitari oficial igual o superior a l’exigit en la convocatòria, màster universitari oficial, una altra especialitat diferent a la requerida del mateix o superior nivell o un doctorat, tot això dins de la mateixa classificació estatutària que la categoria convocada (sanitària o de gestió i serveis), segons la següent escala:

  • Per cada màster universitari oficial: 5 punts.
  • Per cada grau universitari oficial igual o superior a l’exigit en la convocatòria: 7 punts.
  • Per cada especialitat diferent a la requerida del mateix o superior nivell: 9 punts.
  • Per tesi doctoral 14 punts o 15 si és amb qualificació cum laude.
 • Per a la resta dels grups de titulació:

  Disposar d’una altra titulació oficial igual o superior a l’exigida en la convocatòria dins de la mateixa classificació estatutària que la categoria convocada: 5 punts per cadascuna.