Quantcast
Skip to main content
Acción sindicalFunción administrativa

SIMAP manté el seu compromís i treball amb el personal de la funció administrativa en la Conselleria de Sanitat

By 12 de mayo de 2022No Comments


SIMAP: treball realitzat en els últims 4 anys

El SIMAP, en el seu compromís per dignificar i adequar el treball del personal de la funció administrativa en la CSUSP, ha treballat en aquests últims anys per a aconseguir que es definisquen les funcions de cada categoria professional dins del personal de gestió no sanitari, per adequar el treball efectivament exercit al nomenament formal, per dimensionar els recursos humans en funció de les necessitats de gestió a cobrir en la CSUSP a través d’un Pla d’Ordenació de Recursos Humans específic amb definició dels descriptors tipus de llocs de treball i les ràtio necessàries.

Amb eixa finalitat, el SIMAP ha treballat realitzant múltiples reclamacions davant la CSUSP, interposant escrits de queixa davant el Síndic de Greuges i sol·licitant l’avaluació del risc psicosocial, tant en la CSUSP com en els diferents departaments de salut, que han derivat en la interposició de diverses denúncies davant la Inspecció de Treball per incompliments en aquesta matèria, actuacions aquestes que mai s’havien realitzat fins hui.

A més, des de finals de 2018 i 2019, SIMAP va realitzar una exhaustiva i extensa enquesta entre el personal de gestió no sanitari de la CSUSP, els resultats de la qual van ser remesos als màxims responsables d’aquesta Administració, sol·licitant mesures per a acabar amb els problemes detectats i aportant possibles solucions.

Les dades de l’enquesta que va realitzar el SIMAP van demostrar
el que tots sabíem. Existeix un nombre desmesurat d’auxiliars administratius/ves respecte a les necessitats a cobrir per la CSUSP, i la majoria, per no dir tothom, realitzen funcions superiors, com a mínim, funcions d’administratiu. Com a contrapartida a això, existeix una deficiència de llocs de treball de la resta de categories professionals: administratius, gestió i tècnics. Però fonamentalment d’administratius.

Amb aquesta enquesta es va poder corroborar que el gruix del problema, per nombre d’afectats, no per gravetat de la situació, està en la categoria d’auxiliars administratius. Cal buscar solucions per a aquest col·lectiu, ja que seria gran part de la solució al problema existent. És important remarcar que SIMAP a través de múltiples mitjans, com actuacions davant el Síndic i davant la Inspecció de Treball (en detectar risc greu o molt greu per a la salut laboral per la falta de definició de funcions), ha aconseguit que els responsables en la CSUSP reconeguen que les funcions que realitza la categoria d’auxiliar administratiu són idèntiques a les d’administratiu/va. Això és sabut per tots, però mai reconegut pels responsables de la CSUSP. Queda clar que aquestes dues categories, auxiliars administratius/ves i administratius/ves comparteixen el treball, se substitueixen en les absències i, a més, en els concursos de trasllats interns s’ofereixen les places de manera indistinta a totes dues categories.

Per això, SIMAP va proposar a la CSUSP iniciar el treball necessari per a acabar amb els problemes en el personal de gestió no sanitari, adequant les funcions a realitzar amb el nomenament formal en la categoria d’administratiu/va, a través de mecanismes de reclassificació que no suposaren un sobreesforç al que ja realitza, de manera diària, aquesta categoria professional.

SIMAP: treball i orientació del problema en personal de funció administrativa

Els resultats del nostre treball i reivindicacions han sigut avalats tant pel Síndic de Greuges com per la Inspecció de Treball, però la CSUSP segueix en la seua inactivitat, perjudicant els treballadors/es.

Resulta punible la inactivitat d’aquesta administració, ja que la seua passivitat en actuar per a resoldre el problema va en contra de la legalitat vigent. Situació que es veu agreujada pel fet que la seua inactivitat redunda en el seu propi benefici, ocasionant un perjudici directe per als seus treballadors/es. Lamentablement, aquest és l’escenari en el qual continuem trobant-nos en aquest moment i SIMAP es compromet a continuar fent-li front en els pròxims anys.

SIMAP: manté el seu compromís

Per tant, des de SIMAP hem de continuar pressionant per a aconseguir:

1.- La definició de funcions de cada categoria professional
dins del personal de gestió no sanitari.

2.- Realitzar els descriptors tipus de llocs de treball (DTLT) de cada categoria professional i comprovar les discordances amb les funcions realitzades en cada lloc de treball.

3.- Estudi de ràtios i necessitats de cada categoria professional per a cobrir de forma adequada les necessitats en matèria de gestió administrativa de la CSUSP.

4.- Dins del Pla d’Ordenació de Recursos Humans establir un pla específic per al personal de gestió no sanitari de la CSUSP amb un calendari que comprometa a l’Administració, en cada pas, per a implantar els sistemes que permeten la reorganització del nombre de recursos humans de cada categoria professional, de manera que s’aconseguisca adequar les funcions al nomenament formal i no existisquen problemes pel que fa a l’assignació de càrregues de treball per damunt de les recomanables en matèria de salut laboral.

Realitzar dins del pla d’ordenació de recursos humans específic, un procés de reclassificació del personal auxiliar administratiu a administratiu en funció de les necessitats reals i funcions que cobreix aquesta categoria professional. Aquesta reclassificació haurà d’abastar el nombre de professionals necessari, sense limitacions pressupostàries, i ateses les funcions que efectivament realitzen els auxiliars administratius. Si el procediment per a la reconversió d’aquestes places requereix un procés selectiu, aquest ha de ser simple i adaptat a les funcions d’administratiu. No és la primera vegada que aquest procés de reconversió de places s’ha realitzat entre el personal de gestió de la Generalitat, en concret, en la Conselleria de Justícia, i es va solucionar, en els casos de major edat, amb un concurs de mèrits i, amb l’assistència a un curs teoricopràctic a superar, en aquells que tenien menor antiguitat.

Amb els dos procediments continguts en els punts 6 i 7 es produiria la reconversió d’auxiliar administratiu a administratiu de la totalitat del personal fix.

Res a veure amb el que van acceptar els sindicats de la Mesa Sectorial de Sanitat, en relació amb el procés de promoció interna de les 209 places. Els esforços i la pressió haurien d’haver-se dirigit per un altre camí, però per a això és necessari que els importe el problema i que ho estudien i treballen. Si la manera d’actuar d’un sindicat és posar-se medalles per les engrunes que ofereix la Conselleria en la negociació col·lectiva, sense parar-se a pensar en les conseqüències d’allò que secunda i acorda, al final les conseqüències d’aquesta acomodació i falta d’implicació real en el treball sindical els esclata en la cara. Encara no sabem si aquestes actuacions els passaran factura en les eleccions, perquè a vegades sorprén que la gent continua fent costat als que any rere any els obliden, a ells i a les promeses que els van fer.

5.- Els procediments necessaris de reclassificació professional no han de suposar un esforç desmesurat per als implicats. Cal recordar que és l’Administració la que, en frau de llei, s’està lucrant del treball d’aquest col·lectiu, en cobrir les seues necessitats de gestió assignant treball específic de categories superiors a persones amb nomenaments d’auxiliar administratiu i administratiu. El personal implicat ja ha demostrat dia a dia, any a any, que està capacitat per a realitzar aquestes funcions perquè, de no ser així, el sistema no funcionaria i sí que el fa pel sobreesforç del personal implicat.

6.- Regular un nou article dins del Decret de Desenvolupament Professional en el qual es regule que quan el personal auxiliar administratiu adquirisca un grau 1 (5 anys en aquesta categoria professional) es realitze la novació del nomenament a la categoria d’administratiu/va dins del que seria la progressió professional.

7.- Reconvertir de manera progressiva les vacants no cobertes d’auxiliars administratius en administratius mitjançant expedients de modificació de plantilla.

8.-Oferir en les OPOs un nombre major de places d’administratiu que d’auxiliar administratiu i complir els temps establits per a la finalització dels processos selectius, fent-los àgils i amb un contingut racional i no immens i memorístic com si estiguérem en el segle XIX.

9.- SIMAP continuarà aportant solucions que permeten adequar retribucions i treball efectivament exercit. Per això va plantejar a la CSUSP, com ja s’ha fet en altres administracions públiques, per exemple en l’Administració General de l’Estat, crear un nou complement retributiu
per a les categories professionals del personal no sanitari de gestió, per als casos en els quals per necessitats reals transitòries i en els casos en els quals no existisca la possibilitat d’un canvi en el nomenament, el personal fixe o temporal, realitzara funcions d’una categoria superior, la qual cosa permetria retribuir a aquest personal per les funcions efectivament exercides i no per les del seu nomenament formal.

10.- I, finalment, hem iniciat una nova via de pressió, sobre la base del treball realitzat pel SIMAP en els diferents departaments de salut, que culminarà amb la
INTERPOSICIÓ DE DEMANDES contra la CSUSP per incompliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals respecte al personal de la funció administrativa, en haver incorregut en la comissió de faltes considerades greus o molt greus. SIMAP RECLAMARÀ
que s’APLIQUEN LES SANCIONS ECONÒMIQUES (MULTES) que estableix la Llei per la comissió d’aquestes infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals.


On uns altres desisteixen, Simap insisteix

Uneix-te a la resistència Simap